கற்றல் கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள்  
   
         அறிவியல்   [ தமிழ் ''இணைமதி" எழுத்துருக்கள் தேவை]  

 :: பூமியையும் விண்வெளியையும் ஆராய்தல்   [MS PP]

பதிவிறக்கம்
 :: தொழில் நுட்ப உலகை ஆராய்தல்                            [MS PP] பதிவிறக்கம்
 :: இயற்கை இயல்பை ஆராய்தல்              [MS PP] பதிவிறக்கம்
 :: நிலவின் சுழற்சி                            [MS PP] பதிவிறக்கம்
 :: கோள்களும் அவற்றின் அமைப்பும்           [MS PP]  பதிவிறக்கம்
   
    தமிழ்மொழி  
  :: கட்டுரை நண்பன்  ( இனிய சொற்றொடர்கள்)  PDF வடிவம் பதிவிறக்கம்
   
    வாழ்வியல் கல்வி  
  :: அடிப்படை வடிவங்கள் - ஆண்டு 4    [MS PP] பதிவிறக்கம்
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Free Web Hosting