மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் ( தமிழ்மொழி, மலாய்மொழி, ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல்)

 பதிவிறக்கம்

   
 :: தமிழ்மொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  5 தொகுதி UPSR - 2008  ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

     1     2     3     விடை

 :: தமிழ்மொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  5 தொகுதி UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]      1     2     3
   
 :: ஆங்கிலம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  3 தொகுதி UPSR - 2008  ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]      1     2     3
 :: ஆங்கிலம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  3 தொகுதி UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]  
 

     

 :: அறிவியல் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள்  3 தொகுதிகள் UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]  
   
 :: தேசியமொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  3 தொகுதி UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]  
 :: தேசியமொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  3 தொகுதி UPSR - 2008  ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]  
   
 :: கணிதம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் ( தாள் 1)   3 தொகுதி UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

     

 :: கணிதம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் ( தாள் 2)   3 தொகுதி UPSR - 2008   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]  
   
   
   
   
 :: தமிழ்மொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  5 தொகுதி UPSR - 2007   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3    4    5     விடை

 :: தமிழ்மொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  5 தொகுதி UPSR - 2007   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3    4    5

   
 :: ஆங்கிலம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3   விடை/ விடை

 :: ஆங்கிலம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3   விடை

   
 :: அறிவியல் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள்  3 தொகுதிகள் UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3  விடை >  1  2  3

   
 :: தேசியமொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 1)  3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3  விடை >   1  2  3

 :: தேசியமொழி மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் (தாள் 2)  3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3  விட

   
 :: கணிதம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் ( தாள் 1)   3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3  விடை >  1  2  3

 :: கணிதம் மாதிரி தேர்வுத்தாட்கள் ( தாள் 2)   3 தொகுதி UPSR - 2006   ( பேரா மாநிலத் திணைக்களம்) [ PDF]

    1    2    3  விடை >  1  2  3

   
   
   
Free Web Hosting