தமிழ் மொழியில் எழுத்துப் பிறக்கும் வகைகள்

 

1. இதழ்களில் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். (Labials)             ப வ ம

2. பற்களைத் தொட்டுப் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். (Dentals)       ந  த

3. முன் அண்ணத்தைத் தொட்டுப் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். (Palatals)      ச ஞ ய

4. பின் அண்ணத்தைத் தொட்டுப் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். (Velar Sounds)    க   ங

5. உள் நாக்கில் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். ( Uvular Sounds)         ர  ழ

6. நாக்கை வளைத்துப் பிறக்கும் எழுத்துக்கள். ( Cacuminals)       ட  ண  ள

 

(நன்றி : தமிழ் நெறி)       

Free Web Hosting